تماس با ما

برای ما پیام بگذارید

آیا پرسشی دارید؟ آیا می خواهید در مورد چگونگی ثبت نام به عنوان دانشجو، بیشتر بدانید؟ آیا دوست دارید شخصی بیاید و در کلیسای شما صحبت کند؟

لطفا با ما تماس بگیرید؛ می توانیم گفتگو را آغاز کنیم.

ما را حمایت کنید

آیا مایلید ما را در آموزش نسل بعدی خادمین مهاجر/ پناهنده یاری رسانید؟

دعا

آیا مایلید کسانی را که در پی خدمت به مهاجرین/پناهندگان هستند را با دعا حمایت کنید؟

تماس با ما

آیا مایلید اطلاعات بیشتری دربارهٔ ما و نحوهٔ مشارکت با ما داشته باشید؟